Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΣΑΕ με μια ματιά ΣΑΕ Δομή και Λειτουργία

ΣΑΕ Δομή και Λειτουργία

Περιφέρειες

Το Σ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) Περιφέρειες:

Περιφέρεια Η.Π.Α.
Περιφέρεια Καναδά
Περιφέρεια Κεντρικής − Νοτίου Αμερικής
Περιφέρεια Ευρώπης 1
Περιφέρεια Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής
Περιφέρεια Ωκεανίας – Άπω Ανατολής
Περιφέρεια χωρών πρώην Ε.Σ.Σ.Δ 2

1(πλην ευρωπαϊκών χωρών πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.)
2(πλην χωρών ήδη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Μέλη ΣΑΕ

Μέλη του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού μπορούν να είναι:

α) Οι τριτοβάθμιες οργανώσεις κοινοτήτων του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού, οι δευτεροβάθμιες και ελλείψει αυτών οι πρωτοβάθμιες, λαμβανομένων υπ’ όψιν των δεδομένων μορφών οργάνωσης σε εκάστη Περιφέρεια του Σ.Α.Ε.

β) Οι κληρικολαϊκές συνελεύσεις των κοινοτήτων – ενοριών του εξωτερικού που λειτουργούν υπό Κανονικό Αρχιερέα ή Μητροπολίτη.

γ) Έτεροι φορείς των απόδημων και ομογενών που προωθούν θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων του Ελληνισμού και έχουν μεγάλη επιρροή, απήχηση και ακτινοβολία τόσο στους Έλληνες του εξωτερικού όσο και στις κοινωνίες των χωρών διαμονής και της Ελλάδας, όπως είναι οι:

Ι. Ομοσπονδίες εθνικοτοπικών οργανώσεων, οι οποίες λειτουργούν σε πολιτειακό ή εθνικό επίπεδο μιας χώρας ή χωρών και έχουν ως σημείο αναφοράς και οργάνωσης μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια ή μια γεωπολιτική περιφέρεια ιστορικής σημασίας ή έναν εκ των νομών της Ελλάδας.
II. Ελληνικά Πολιτιστικά Κέντρα σε ευρύτερες μητροπολιτικές περιοχές, ενώσεις επιστημόνων και επαγγελματιών.

δ) Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Απόδημων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) και η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ).

Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. αποκτάται, για τις οργανώσεις κοινοτήτων του απόδημου και ομογενειακού
Ελληνισμού, μετά από αίτηση προς το Συντονιστικό Συμβούλιο της αντίστοιχης Περιφέρειας του Σ.Α.Ε.

Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών ΣΑΕ

Τα Συντονιστικά Συμβούλια εκπροσωπούν την αντίστοιχη Περιφέρειά τους

Καταρτίζουν και αποστέλλουν τεκμηριωμένες εισηγήσεις ή προτάσεις στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε.,

Συγκαλούνται στην Περιφέρεια μία φορά κατ’ έτος. Δύνανται να συνεδριάζουν χρησιμοποιώντας τις
μεθόδους της νέας τεχνολογίας ή οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο

Τα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. εκλέγονται στις Συνελεύσεις των
αντίστοιχων Περιφερειών

Δίκτυα του Ελληνισμού

Στις Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. λειτουργούν Δίκτυα του Ελληνισμού. Τα της οργάνωσης και λειτουργίας των Δικτύων καθορίζονται με απόφαση της Περιφερειακής Συνέλευσης.