Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Δράσεις

Δράσεις

Εισηγητικός και Γνωμοδοτικός Ρόλος

Ο Εισηγητικός και Γνωμοδοτικός Ρόλος του ΣΑΕ αποτελεί την ουσιαστικότερη προσφορά τόσο προς την Ομογένεια όσο και προς την Ελληνική Πολιτεία. Τα αιτήματα και εισηγήσεις του Απανταχού Ελληνισμού μεταφέρονται μαζί με τις εισηγήσεις των Συντονιστικών Συμβουλίων των περιφερειών στο Προεδρείο και από εκεί στην Ελληνική Πολιτεία. Διαμορφώθηκαν ηλεκτρονικοί πίνακες καταγραφής αιτημάτων εισηγήσεων και διατέθηκαν στις περιφέρειες του ΣΑΕ, ώστε οι Συντονιστές και τα κατά τόπους Συντονιστικά Συμβούλια να έχουν την δυνατότητα καταγραφής, κατηγοριοποίησης και συγκριτικής ανάλυσης των αιτημάτων που λαμβάνουν από τα μέλη του ΣΑΕ και την βάση της Ελληνικής Διασποράς γενικότερα.

Μέσα στον πρώτο μήνα κάθε έτους αποστέλλεται η Ετήσια Έκθεση με τις εισηγητικές προτάσεις της Τακτικής Συνέλευσης, του Προεδρείου, των Περιφερειακών Συνελεύσεων, των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών προς την Ελληνική Πολιτεία.