Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΣΑΕ με μια ματιά ΣΑΕ Έδρα

ΣΑΕ Έδρα

Η έδρα του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Το Γραφείο Θεσσαλονίκης έχει την ευθύνη σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τους στόχους που ορίζει το Προεδρείο του ΣΑΕ.

Δρα ως συνδετικός κρίκος επικοινωνίας και προωθεί τη δημιουργία επαφών με φορείς και πρόσωπα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων του ΣΑΕ. Συνεργάζεται στενά με τα μέλη του Προεδρείου και με ειδικούς συνεργάτες. Επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση επικοινωνίας δρώντας ως σύνδεσμος του ΣΑΕ με κυβερνητικούς και τοπικούς φορείς, αρχές της πόλης, οργανώσεις και ιδρύματα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επίσης, προβάλλει τις δραστηριότητες, εκδηλώσεις και προγράμματα του ΣΑΕ. Προσφέρει οργανωτική υποστήριξη συνελεύσεων, συνεδρίων, συνεδριάσεων και εκδηλώσεων του ΣΑΕ.

Την ευθύνη παρακολούθησης και καθοδήγησης του Γραφείου έχει η αρμόδια επιτροπή του Προεδρείου του ΣΑΕ, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον εκάστοτε Αναπληρωτή Πρόεδρο, την Γραμματέα και τον Ταμία.

Η έδρα του ΣΑΕ στεγάζεται σε έναν χώρο που παραχωρήθηκε στο ΣΑΕ από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ως δωρεά από τον ιδιώτη κ. Θωμά Μακρίδη. Το Γραφείο περιλαμβάνει χώρο εκδηλώσεων, γραφεία διοίκησης, αίθουσα συνεδριάσεων και προβολών.

Στελέχη:
Φωτεινή Μακρή, Μαρία Τζήκα.